Dobre zasady sąsiedzkiego pożycia, czyli jak dobrze żyć z sąsiadem? - GREEN CANOE

Dobre zasady sąsiedzkiego pożycia, czyli jak dobrze żyć z sąsiadem?

Jak dobrze mieć sąsiada…                                                                                           

         Zapewne każdy z nas ma w pobliżu sąsiadów, z którymi żyje lepiej lub gorzej. To jak wyglądają nasze relacje z sąsiadami, w dużej mierze zależy od nas samych. Jeśli jesteśmy tolerancyjni i otwarci na innych, z pewnością stosunki z ludźmi zamieszkującymi obok będą się układać pozytywnie. Z doświadczenia wiemy, że nie każdy jest ugodowy i uprzejmy. Często prowadzi to do konfliktów, które zaczynają się od błahostek i trwają latami. Jak temu zapobiec? Przedstawiamy poniżej przepisy prawne, które ułatwią życie nam oraz naszym sąsiadom. A jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, zapraszamy do obejrzenia odcinka na naszym kanale GREEN CANOE. Link TUTAJ

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody nie określają kwestii odległości, jakie należy zachować sadząc drzewa czy krzewy w sąsiedztwie budynków i granic działki. Podczas sadzenia drzewa lub krzewu w mieście, należy pamiętać o uwzględnieniu ostatecznego rozmiaru rośliny ( wysokość, szerokość, wielkość systemu korzeniowego, średnicę pnia itp.)

Ważne jest, aby w przyszłości drzewa i krzewy nie wchodziły w dysharmonię z istniejącą infrastrukturą budynków oraz nie wpływały na konflikty sąsiedzkie. 


Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew od elementów infrastruktury technicznej wynoszą:

Zabudowa o wysokości powyżej 7 m
drzewa: 5,0 m krzewy: 1,5 m

Zabudowa o wysokości poniżej 7 m
drzewa: 4,0 m krzewy: 1,5 m

Ogrodzenia o wys. 2 m i wyższej
drzewa: 4,0 m krzewy: 1,0 m

Ściany oporowe, strome skarpy, tarasy
drzewa: 1,0 m krzewy: 0,5 m

Sieć oświetleniowa
drzewa: 2,0 m krzewy: 2,0 m

Krawędzie ścieżek
drzewa: 0,75 m krzewy: 0,4 m

Wodociąg, przewód gazowy, sieć cieplna
drzewa: 2,0 m krzewy: 2,0 m

Kanalizacja
drzewa: 2,0 m krzewy: 1,5 m

Podziemny kabel energetyczny i telekomunikacyjny
drzewa: 2,0 m krzewy: nie kolidują

Słup energetyczny
drzewa: 5,0 m krzewy: nie kolidują

oraz 3 m od sączka melioracyjnego


Przepisy dotyczące sadzenia drzew i krzewów na rodzinnych ogródkach działkowych (ROD) 

     Istnieje kilka przepisów odnośnie sadzenia roślin, obowiązujących na rodzinnych ogródkach działkowych. Mimo, że dla wielu z nas są raczej oczywiste, warto się w nie zagłębić.                                                                Wszystkie przepisy określa R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku. 

§52 Sadzenie żywopłotów
Na granicy działek żywopłoty można zakładać za pisemną zgodą użytkownika działki sąsiedniej. Wysokość takiego żywopłotu ustalają sąsiadujący użytkownicy, ale nie może ona przekroczyć 1 metra

§53 Drzewa i krzewy owocowe
Gatunki i odmiany drzew owocowych (słabo rosnących i karłowych) należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. Morele mogą być sadzone w odległości co najmniej 3 metrów, a czereśnia i orzech włoski w odległości co najmniej 5 metrów od granicy działki. Krzewy owocowe mogą być sadzone w odległości nie mniejszej niż 1 metr od granicy działki, a krzewy leszczyny w odległości nie mniejszej niż 3 metry.

§54 Drzewa i krzewy ozdobne
Drzewa ozdobne, w tym iglaki (dotyczy to jedynie gatunków i form słabo rosnących), można sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. Dopuszczalne jest sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, ale tylko wtedy gdy ich wysokość nie przekroczy 2 metrów. Krzewy ozdobne silnie rosnące można sadzić w odległości co najmniej 2 metrów, a krzewy słabo rosnące i płożące co najmniej 1 metr od granicy działki. Należy również pamiętać, iż w odległości 2 metrów od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 metry.

§ 55 Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów
1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD

§ 56 Zabiegi ochrony roślin
1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin oraz chwastów.
2. Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami dopuszczonymi do obrotu.
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.
4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§ 57 Zakaz uprawy określonych roślin
W ROD obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Przepisy dotyczące sadzenia roślin według KODEKSU CYWILNEGO


   Najczęściej spotykane sąsiedzkie spory dotyczące drzew i krzewów reguluje kodeks cywilny.

Zgodnie z Art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.

Zgodnie z Art. 149. Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

Zgodnie z art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.


Zakłócanie spokoju dziennego 

   Zgodnie z Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno- gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W omawianym art. 144 k.c. zawarto zakaz immisji. Chodzi tu zarówno o immisje bezpośrednie, jak i pośrednie. Immisje pośrednie mogą przybrać formę materialnych lub niematerialnych. Immisje niematerialne mogą pośrednio w sposób negatywny wpływać na dobra osobiste właścicieli zajmujących sąsiednie nieruchomości. Immisje niematerialne charakteryzują się tym, że wpływają na sferę psychiczną oraz uczuciową właściciela nieruchomości. Immisje pośrednie to nic innego, jak hałas, dym, gaz, ciecz, czy też wilgoć.


Rozpalanie ognisk na naszej posesji

    Na własnej działce wolno nam rozpalić ognisko w celach „rekreacyjnych”, czyli np. upieczenia kiełbaski. Takie ognisko nie upoważnia nas jednak do spalania w nim odpadów z ogrodu, tj. liście,  gałęzie. W ognisku powinniśmy spalać wyłącznie odpowiednio przygotowane drewno opałowe, które będzie wydzielać minimalną ilość dymu i zanieczyszczeń do atmosfery.

Kiedy będziemy wyznaczać miejsce na ognisko, musimy mieć na uwadze również przepisy przeciwpożarowe, które reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

   

    W myśl tych przepisów ognisko w ogrodzie lub na działce będzie nielegalne, gdy:

jest rozpalane w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu (§40 ust. 1) ,
znajduje się w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§4 ust. 1 pkt 5),
jest rozpalane w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej (§4 ust. 1 pkt 6),
znajduje się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§41 ust. 3).

Dziękuję za Twój komentarz.

Brak komentarzy

    Skomentuj

    Szanuję Twoją prywatność, Twój adres mailowy nie będzie widoczny.