Regulamin konkursu 03.04.2017 "Golden Ceramides i nowa TY na wiosnę:)" - GREEN CANOE

Regulamin konkursu 03.04.2017 „Golden Ceramides i nowa TY na wiosnę:)”

Regulamin konkursu „Golden Ceramides i nowa TY na wiosnę:)”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu organizowanego na blogportalu greencanoe.pl oraz koncie Instagram green.canoe  jest GREEN CANOE , ul. Słodowa 2, 83-400 Kościerzyna NIP 774 147 57 57 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Zleceniodawcą konkursu jest OCEANIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Łokietka 58, kod pocztowy 81-736, zwana dalej „Zleceniodawcą”.
3. Fundatorem nagród we wszystkich Konkursach jest Zleceniodawca. Liczbę nagród oraz ich rodzaj określa Organizator i wynosi ona 30 zestawów kosmetyków serii Golden Ceramides ( w zestawie krem na dzień, na noc, maska, eliksir młodości) – 15 zestawów do wygrania w konkursie na stronie greencanoe.pl i 15 zestawów na koncie instagram Green Canoe.
4. Konkurs trwać będzie od 03 do 07. 04.2017 do godz. 24.00
5. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na profilu facebook GREEN CANOE w dniu 11.04.2017 do godz 24.00
6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu,
7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi lub uzyskiwania korzystnych wyników czasowych.
11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora lub Zleceniodawcy oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Zleceniodawcy, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
12. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora konkursu. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
14. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
17. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe potrzebne do wysyłki nagród, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Zleceniodawcy konkursu czyli firmie OCEANIC – drogą mailową na wskazany adres mailowy.

§ 2 Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”) oraz posiadają konto na Instagram.
2. Poprzez umieszczenie komentarza pod postem oraz powiadomieniu o konkursie na knocie Instagram Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin tychże członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 

§ 3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) zapoznanie się z Regulaminem; (b) wykonanie zadania konkursowego:
1.odpowiedzi w komentarzach pod postem na pytanie Z czym mi się kojarzy  ZŁOTA PIELEGNACJA?- dla osób biorących udział w konkursie na blogu
2.odpowiedzi na swoim profilu Instagram na pytanie: Z czym Ci się kojarzy złota pielęgnacja? dodaniu do swoich obserwowanych kont, konta green.canoe oraz kometyki_aa, oraz zaproszeniu na swoim profilu 3 osób do zabawy. – dla osób biorących udział w konkursie na Instagram.

2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu
1. Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na stronie greencanoe.pl oraz na profilu Instagram.

2.W Ogłoszeniu Organizator opisze zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”), okres trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, przewidywane Nagrody i ich ilość oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu.
3.Uczestnik może dokonać tylko jednego wpisu, przy czym opublikowanie komentarza jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do Konkursu.
4. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook/Instagram.
5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o jednostronną decyzję Organizatora. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis w ramach Profilu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny.
9. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Komisja przy ocenianiu Zadania Konkursowego będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność udzielonej odpowiedzi.
10. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie).
Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy
1. W dniu 11.04.2017 r do godz. 24.00Komisja w ramach profilu Facebook ogłosi zwycięzców
2. Przyznane w ramach Konkursu nagrody (zwane dalej „Nagrodami”) nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
4. Osoby, które w ramach Profilu zauważą swoje nazwisko jako podane przez Organizatora nazwisko zwycięzcy, w terminie 5 dni roboczych od momentu opublikowania danych zwycięzców winny skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres redakcja@greencanoe.pl podając swoje dane osobowe umożliwiające doręczenie im Nagrody. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
5. Przesłane przez Uczestników dane niezbędne do realizacji prawa do Nagród, a w szczególności imię i nazwisko, muszą być zgodne z danymi Uczestnika podanymi w ich profilu internetowym, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
6. Zdobywca Nagrody winien wkleić do listu elektronicznego wskazanego w ust. 4 powyżej oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu organizowanego przez GREEN CANOE na zlecenie OCEANIC Spółka Akcyjna, tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że ma prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażam również na wykorzystanie dla celów przeprowadzenia w/w konkursu mojego wizerunku oraz oświadczam, że dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do treści zgłoszonych przeze mnie w ramach konkursu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z jego regulaminem”. Nieprzesłanie powyższego oświadczenia oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
7. Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
8. Zleceniodawca zobowiązuje się wysłać Nagrody w przeciągu 7 dni od daty otrzymania poprawnych danych teleadresowych od ich zdobywców.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych zdobywców Nagród lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, tj. w szczególności:
• kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego zgłoszenia w ramach tego samgo IP;  • kiedy profil Uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy (dane są inne niż faktyczne, email nie jest prawidłowy); • kiedy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.
10. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Zleceniodawca. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.
11. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i  przekazywane Zleceniodawcy, do Urzędu Skarbowego oraz kurierowi, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.  4. Zdobywca Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 8 Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej/wpisu/komentarza (zwanych dalej „Dziełem”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu Regulaminu są wszelkie zapisy plików, w szczególności graficznych w programach: flash /FLA/, Corel Draw (cdr.), Adobe Photoshop,
Adobe Reader, Microsoft Paint, Microsof Word, Microsoft Exel, Microsof PowerPoint, w wszelkich formatach, kody HTML i definicje CSS  a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, scenariusze, powstałe w związku   z realizacją zadania konkursowego, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim   i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione zgodnie  z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. 3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zleceniodawcę. Jeżeli po nabyciu praw autorskich do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora lub Zleceniodawcę ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora lub Zleceniodawcy – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści. 4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie wpisu w ramach Profilu) Uczestnik Konkursu przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z tą samą chwilę Uczestnik upoważnia Zleceniodawcę oraz Organizatora do korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Konkursu. 5. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o którym mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych. W szczególności Zleceniodawca uprawniony jest do:
(a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,  na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (c) wprowadzania do obrotu, (d) wprowadzania odo pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, (e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania   w Internecie), (f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,  (g) wystawiania, (h) wyświetlania, (i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu, (j) dzierżawy, (k) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, (l) nadawania za pośrednictwem satelity, (m) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.
6. Uczestnik Konkursu upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
(a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła, (b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, (c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.
7. Uczestnik zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw osobistych. 8. Zleceniodawca oraz Organizator mają prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek  i tłumaczeń. 9. Zleceniodawca ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi  w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.  10. Zleceniodawca   przysługuje   prawo   włączania   i   wykorzystywania   Dzieła   w   ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych). 11. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 12. Za przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Dzieła, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.
§ 9 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.  4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: redakcja GREEN CANOE ul. Słodowa 2, 83-400 Kościerzyna  5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu na Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: redakcja@greencanoe.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – redakcja@greencanoe.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
§ 9 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 2. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Dziękuję za Twój komentarz.

1 komentarz

  • comment-avatar
    Katarzyna 10 kwietnia 2017 (11:50)

    Akceptuję regulamin.

Skomentuj

Szanuję Twoją prywatność, Twój adres mailowy nie będzie widoczny.